HUB PROKULTURA - SPLIT

PROKULTURA

Prokultura - Opservatorij kulturnih politika - Split je nevladina organizacija koja organizira kulturne i obrazovne projekate ukazujući na važnost uređenosti sustava obiju politika.
Poveznica svih ostvarenih programa je isticanje važnosti obrazovanja s naglaskom na kulturnom i umjetničkom koje pomaže prepoznavanju i formiranju talenata kao i publike. Među brojnim projektima, Prokultura je prepoznatljiva po kulturno- kreativnim središtima Kućama jezika i kulture - Galerijama Peristil, Split i Onaion, Omiš, Danima baštine i turizma za mlade - Turističkoj kulturi te Danima francuskog jezika i kulture, Ciklusu klasične glazbe Umjetnost bez granica, Večeri francuske šansone - nacionalnog i međunarodnog natjecanja mladih talenata već gotovo trideset godina organiziranog u suradnji s Francuskim veleposlanstvom u Hrvatskoj.
Pobjednici ovih godišnjih natjecanja dana sačinjavaju Prijatelje šansone - klub Prokulture. Poznata imena glazbenog svijeta, među kojima i voditeljica Kluba Ana Opačak, jedna od dopredsjednica Prokulture. Carski tinel serija je razgovora koji predstavljaju zanimljive goste i otkrivaju naličje njihova djelovanja.

Opservatorij kulturnih politika, kao središnji dio Prokulturinog djelovanja, posvećen je praćenju i istraživanju područja kulturnih i obrazovnih politika s naglaskom na dobrom upravljanju i važnosti rada u partnerstvu. Sve Prokulturine aktivnosti moguće je pratiti na društvenim mrežama, Prokulturi online te Prokulturinom internetskom Radio Peristilu kojeg uređuje Ivica Ursić.

Predsjednica i voditeljica projekata Prokulture je dr.sc. Nansi Ivanišević.

Pridružite nam se i pratite naš rad na platformama:

YOUTUBE: Prokultura Online

FACEBOOK stranicama: Prokultura - Opservatorij kulturnih politika – Split i Kuća jezika i kulture Omiš

INTERNETSKI RADIO Prokultura Peristil kojeg uređuje Ivica Ursić

PROKULTURA

PROKULTURA - Opservatorij kulturnih politika:

  • posebnu pozornost posvećuje praćenju decentralizacije kulturnih politika kroz istraživanja, organizaciju susreta, seminara, konferencija i studija te stalnu razmjenu informacija, favorizirajući tako uloge gradova i županija, odnosno regija i potičući suradnju među njima. Jedna od zadaća je i širenje suradnje s inozemstvom, posebno suradnja s Europskom zajednicom i Vijećem Europe s naglaskom na obrazovanju namijenjenom svim djelatnicima u kulturnim, obrazovnim i administrativnim institucijama.

  • prati i potiče približavanje kulturne prakse, teorije i politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Isto podrazumijeva potporu razvoja svih vidova kulturnog stvaralaštva te posebno kulturnog i umjetničkog obrazovanja i očuvanju kulturne baštine. Kroz popularizaciju kulture i edukaciju i dalje će se pomagati afirmaciju talenata i stvaranje publike.

  • nastoji staviti kulturu u središte svih preokupacija i rasprava, posebno onih o osvješćenju i njegovanju vlastitog identiteta i kulture te predstaviti njihove različitosti kao zalog i temelj zdravoj i ravnopravnoj komunikaciji sa susjedima i svijetom, sa samima sobom i svojom budućnošću. Cilj je ukazati na višeslojnost kulture kao najvećeg razvojnog resursa.

MISIJA UDRUGE PROKULTURA

Prokultura ostvaruje kulturno-obrazovne projekte, prateći odnose između brojnih uključenih dionika dviju pripadajućih javnih politika i istražujući njihove učinke u društvu od lokalne do europske razine.

Cilj je istaknuti kulturu kao temelj svekolikog razvoja, posebno njenu ulogu u odgoju i obrazovanju. Područje rada i interesa je upoznavanje i istraživanje različitih jezika, kultura i kulturnih politika te pružanje podrške obrazovanju i afirmaciji mladih istraživača i talenata.

Jedan od projekata koji proizlazi iz Udruge Prokultura - opservatorij kulturnih politika, kojim Udruga širi svoje djelovanje na Omiš je Kuća jezika i kulture u Omišu.

Cilj projekta je istraživanje učinka kulture i obrazovanja u razvoju grada Omiša i općina u njegovu okruženju. Projekt podrazumijeva radionice upoznavanja jezika i kulture uz popratne izložbe, koncerte i predavanja, te radionice strateškog planiranja i funkcioniranja kulturnih i obrazovnih politika. Konkretnije, projekt podrazumijeva radionice učenja stranih jezika za djecu i odrasle, likovne radionice, glazbene radionice, radionice fotografije, postavljanje izložbi, organiziranje klasičnih i modernih koncerata, itd. Projekt se odnosi na sve generacije lokalne zajednice i šire te obuhvaća kulturni, turistički i obrazovni aspekt razvoja lokalne zajednice.

TOP