UDRUGA PROKULTURA - O NAMA

PROKULTURA

Prokultura – Split je slijednik Prijatelja šansone, udruge kojoj je ishodište bilo u francuskom jeziku i kulturi, posebice u francuskoj šansoni kao njenom najpopularnijem vidu. Od francuskog do brojnih europskih jezika, različitih vidova kultura i umjetničkog stvaranja, manifestacija i obrazovnih projekata, širenjem vidika i stjecanjem novih znanja i partnera, došlo je do osvješćivanja potrebe za razumijevanjem fenomena kulture i njenog funkcioniranja. Francuska nam je i tu dala odgovor: Opservatorij kulturnih politika- Grenoble pokrenuo je priču o praćenju decentralizacije prije dvadeset godina i ponudio nam svoja znanja kao temelj našeg promišljanja kulturnih politika u Hrvatskoj.

PROKULTURA

PROKULTURA - Opservatorij kulturnih politika:

  • posebnu pozornost posvećuje praćenju decentralizacije kulturnih politika kroz istraživanja, organizaciju susreta, seminara, konferencija i studija te stalnu razmjenu informacija, favorizirajući tako uloge gradova i županija, odnosno regija i potičući suradnju među njima. Jedna od zadaća je i širenje suradnje s inozemstvom, posebno suradnja s Europskom zajednicom i Vijećem Europe s naglaskom na obrazovanju namijenjenom svim djelatnicima u kulturnim, obrazovnim i administrativnim institucijama.

  • prati i potiče približavanje kulturne prakse, teorije i politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Isto podrazumijeva potporu razvoja svih vidova kulturnog stvaralaštva te posebno kulturnog i umjetničkog obrazovanja i očuvanju kulturne baštine. Kroz popularizaciju kulture i edukaciju i dalje će se pomagati afirmaciju talenata i stvaranje publike.

  • nastoji staviti kulturu u središte svih preokupacija i rasprava, posebno onih o osvješćenju i njegovanju vlastitog identiteta i kulture te predstaviti njihove različitosti kao zalog i temelj zdravoj i ravnopravnoj komunikaciji sa susjedima i svijetom, sa samima sobom i svojom budućnošću. Cilj je ukazati na višeslojnost kulture kao najvećeg razvojnog resursa.

MISIJA UDRUGE PROKULTURA

Prokultura ostvaruje kulturno-obrazovne projekte, prateći odnose između brojnih uključenih dionika dviju pripadajućih javnih politika i istražujući njihove učinke u društvu od lokalne do europske razine.

Cilj je istaknuti kulturu kao temelj svekolikog razvoja, posebno njenu ulogu u odgoju i obrazovanju. Područje rada i interesa je upoznavanje i istraživanje različitih jezika, kultura i kulturnih politika te pružanje podrške obrazovanju i afirmaciji mladih istraživača i talenata.

Jedan od projekata koji proizlazi iz Udruge Prokultura - opservatorij kulturnih politika, kojim Udruga širi svoje djelovanje na Omiš je Kuća jezika i kulture u Omišu.

Cilj projekta je istraživanje učinka kulture i obrazovanja u razvoju grada Omiša i općina u njegovu okruženju. Projekt podrazumijeva radionice upoznavanja jezika i kulture uz popratne izložbe, koncerte i predavanja, te radionice strateškog planiranja i funkcioniranja kulturnih i obrazovnih politika. Konkretnije, projekt podrazumijeva radionice učenja stranih jezika za djecu i odrasle, likovne radionice, glazbene radionice, radionice fotografije, postavljanje izložbi, organiziranje klasičnih i modernih koncerata, itd. Projekt se odnosi na sve generacije lokalne zajednice i šire te obuhvaća kulturni, turistički i obrazovni aspekt razvoja lokalne zajednice.

TOP